Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO thelittleheaven.com

SŁOWNIK POJĘĆ

§1

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin;

2) „Sprzedawca” lub „Usługodawca” (stosowane zamiennie) – Daria Neckelius,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Daria Neckelius, ul. Branickiego 11/78, 02-972 Warszawa,  NIP: 813-345-8541 REGON: 180958670, adres e-mail: info@thelittleheaven.com

3) „Kupujący”:
a) osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
– która zawarła umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego;


4) „Sklep internetowy” – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem thelittleheaven.com oraz jej innych podstronach i innych wersjach językowych – przy wykorzystaniu platformy Shopify;

5) „Produkt” – produkt dostępny w Sklepie internetowym – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

6) „Dzień roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 1

7) „Formularz rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

8) „Formularz zamówienia” – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia przez Kupującego, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

9) „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży;

10) „Użytkownik” lub „Usługobiorca” (stosowane zamiennie) – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej;

11) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

12) „Konto” – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem

13) „Umowa” – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a za pośrednictwem Sklepu internetowego;

14) „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego; Sprzedawcą Usługodawcę

15) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawachkonsumenta (Dz.U. Z 2014, poz. 827, z późn. zm.);

16)„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

17) „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

INFORMACJE PODSTAWOWE

§2

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania Umów za jego pośrednictwem i zasady ich wykonywania.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców, z wyjątkiem 14 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.

3. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego jest bezpłatne, w szczególności Usługodawca nie pobiera opłat za przeglądanie ofert.

4. Koszty ponoszone przez Użytkownika związane są wyłącznie z nabywaniem Produktów w Sklepie internetowym, ich dostarczeniem do Kupującego oraz z ewentualnymi opłatami celnymi / podatkami importowymi, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w kraju dostawy.

WYMAGANIA TECHNICZNE

§3

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet o niskiej rozdzielczości ekranu.

2. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z ww., a mogących wynikać z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź z problemów z posiadanym przez niego łączem internetowym, a także okresowych problemów z funkcjonowaniem ww. z powodu ich awarii, czy konserwacji.

DANE OSOBOWE

§4

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności i plików cookies.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

§5

1. W Sklepie internetowym dostępne są Usługi elektroniczne takie jak: Konto oraz Formularz Zamówienia:

 „Konto” – korzystanie z niego jest możliwe po:
– wypełnieniu Formularza rejestracji;
– kliknięciu w przycisk „Załóż konto”;
– potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres e-mail. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła oraz innych wymaganych tam danych.

„Formularz Zamówienia” – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po uprzednim dodaniu Produktu do Koszyka, wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub przejścia na stronę podmiotu trzeciego świadczącego usługi w zakresie wykonywania płatności internetowych, będących akceptacją oferty i wszystkich warunków umowy. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego wymaganych tam danych.

2. Usługa Elektroniczna – Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thelittleheaven.com lub bezpośrednio w panelu Konta.


3. Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę i braku podjęcia decyzji o kupnie Produktu.


4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Usługodawcy i osób trzecich.


5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania podczas składania zamówienia prawdziwych i rzeczywistych danych osobowych, nie wprowadzając Sprzedawcy w błąd co do stron stosunku prawnego.

REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§6

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@thelittleheaven.com

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającą reklamację, numer zamówienia, informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, żądania oraz dane kontaktowe.
3. Wymogi podane w ustępie poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ww. wymogi pozwalają jednak na pełniejsze ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

§7

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym.
2. Do złożenia Zamówienia dochodzi poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę” lub przejścia na stronę podmiotu trzeciego świadczącego usługi w zakresie wykonywania płatności internetowych.
3. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Kupującego.
5. Z chwilą otrzymania przez Kupującego ww. potwierdzenia zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
6. Cena Produktu widoczna w Sklepie internetowym przy poszczególnym Produkcie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług w stawce ustalonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w chwili zawarcia umowy.
7. Łączna kwota zamówienia wraz z należnymi podatkami i innymi dodatkowymi kosztami, wskazana jest w trakcie składania zamówienia.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

§8

Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Pekao S.A.
2. płatność za pośrednictwem systemu elektronicznego Paypal oraz systemu płatności internetowej Przelewy24.

§9

1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 1, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. W przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem systemu elektronicznego Paypal, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany na stronę Paypal.com, celem niezwłocznego dokonania płatności. Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem serwisu Paypal znajduje się na stronie internetowej http://www.paypal.com.
3. W przypadku wyboru formy płatności przy wykorzystaniu systemu płatności internetowej Przelewy24, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany na stronę przelewy24.pl, celem niezwłocznego dokonania płatności. Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 znajduje się na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
4. W przypadku braku zapłaty w ww. terminach uznaje się, iż Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży.

DOSTAWA TOWARÓW LUB USŁUG

§ 10

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Europy, a poza nią po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.
2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej.
3. Jeżeli Kupujący dokona zakupu większej ilości Produktów niż jeden, ponosi koszty dostawy tak jak za jeden Produkt.
4. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia.
5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
◦ przesyłka kurierska – firma DPD;
◦ usługa Kurier lub Paczkomat Inpost świadczona przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (więcej informacji na temat zasad tego typu dostawy znajdziesz na http://www.inpost.pl) – Kupujący otrzyma wiadomość SMS oraz wiadomość e-mail z kodem umożliwiającym odbiór Produktu, po jego dostarczeniu do wybranego przez Kupującego Paczkomatu;
◦ usługi pocztowe dla przesyłek dostarczanych poza terytorium Unii Europejskiej.
6. Termin dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę do Kupującego uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
7. Sprzedawca wysyła Kupującemu Produkt w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania zapłaty za zamówiony Produkt.
8. Za moment dokonania zapłaty uznaje się moment uznania ceny umowy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
9. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Produkt zostaje doręczony Kupującemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego wysłania przez Sprzedawcę.
10. W przypadku wyboru usługi Paczkomat Inpost Produkt zostaje umieszczony w wybranym przez Kupującego Paczkomacie w ciągu 1 dnia roboczego od dnia jego wysłania przez Sprzedawcę.
11. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do wysyłki, terminem gotowości do wysłania wszystkich Produktów jest najdłuższy podany termin, chyba że w potwierdzeniu złożenia zamówienia lub opisie Produktu widnieje inny termin.
12. W przypadku niemożliwości dotrzymania ustalonego terminu dostawy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie – tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, a Kupujący będzie miał możliwość wyboru – czy chce kontynuować dalsze wykonywanie zamówienia przez Sprzedawcę czy odstępuje od umowy sprzedaży, otrzymując pełny zwrot poniesionych przez siebie kosztów. Przyczyny opóźnienia mogą obejmować tymczasową niedostępność produktu, nieprzewidziane okoliczności oraz problemy ze strefami dostawy.

REKLAMACJA PRODUKTÓW

§ 11

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone przez przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona: na adres e-mail: info@thelittleheaven.com
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz jej dane kontaktowe, numer zamówienia, opis dotyczący przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, dokumentację fotograficzną ilustrującą wadę oraz żądanie odpowiedniego zachowania Sprzedawcy.
5. Wymogi podane w ustępie poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ww. wymogi pozwalają jednak na pełniejsze ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. Dniem rozpatrzenia reklamacji jest data wysłania wiadomości e-mail do Kupującego z treścią odpowiedzi na reklamację.  Sprzedawca dokonuje odpowiedzi na reklamację w tej samej formie, w której Kupujący złożył reklamację.
8. W przypadku, gdy niezbędnym do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres: Daria Neckelius ul. Branickiego 11/78, 02-972 Warszawa

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§ 12

1. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Kupujący, będący Konsumentami, mają możliwość między innymi do:
1) zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
3) skorzystania z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 13

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail: info@thelittleheaven.com.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie ww. oświadczenia, w przypadku złożenia go za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość e-mail na adres, z którego Kupujący wysłał wiadomość o odstąpieniu od umowy.
6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, w Sklepie internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, co jednak nie jest obowiązkowe.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy i zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
11. Kupujący, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu Sprzedawcy, w tym odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia Produktu oraz kosztów jego transportu.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
13.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów szczegółowo wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 14. W przypadku z dostarczeniem Produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 14

1. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem, zostaje wyłączona.
2. Kupujący, który nie jest Konsumentem, w celu dokonania zakupów hurtowych, może zwrócić się do Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail info@thelittleheaven.com.
3. W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, na Kupującego, który nie jest Konsumentem, przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, jednakże maksymalnie do wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Sprzedawca w tym przypadku nie ponosi także odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym, który nie jest Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Powyższe nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
7. W przypadku braku stosownego porozumienia, właściwym do rozpatrzenia sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, będzie Sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
8. Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany zbadać doręczoną mu przesyłkę z Produktem w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

ZMIANA REGULAMINU

§ 15

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie dla nowych Użytkowników z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na dotychczasowe warunki Umowy zawartej przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
3. Każda zmiana Regulaminu winna być jasno wskazana przez Sprzedawcę wraz z datą wejścia w życie tej zmiany.

ZMIANA OFERTY I PROMOCJE

§ 16

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Produktów z oferty, wprowadzania nowych, a także przeprowadzania akcji promocyjnych.
2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny oraz warunków akcji promocyjnych i będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
4. Dokonując zakupu można skorzystać tylko z jednej promocji.
5. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku Produktów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Żadne z postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może by również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

DATA OPUBLIKOWANIA REGULAMINU: dnia 1 czerwca 2021 roku